Gia sư toán - lý - hóa tp Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

BÀI 1 – 2 : TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

BÀI 1 – 2

TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC

HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

Định lí 1 :
tổng ba góc của một tam giác bằng 1800.
Trong ΔABC, ta có : \widehat{A} +\widehat{B} +\widehat{C} =180^0
Định lí 2 :

Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.
Trong ΔABC, \widehat{A}=90^0  ta có : \widehat{B} +\widehat{C} =90^0
Định lí 3 :
Một góc ngoài của một tam giác  bằng tổng hai góc trong không kề với nó.
Trong ΔABC, ta có : \widehat{A} +\widehat{B} =\widehat{ACx}
Định nghĩa : HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
ΔABC = ΔMNK, ta có :
AB = MN; BC = NK; AC = MK
\widehat{A} =\widehat{M} ; \widehat{B} =\widehat{N} ; \widehat{C} =\widehat{K}

=================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 1 HÌNH 47 :TÌM X :
Trong ΔABC, ta có :
\widehat{A} +\widehat{B} +\widehat{B} =180^0 (tổng ba góc của một tam giác)
90^0 +55^0 +x =180^0
x = 350
HÌNH 50 :
Trong ΔDEK, ta có :
\widehat{E} +\widehat{K} =\widehat{EDy}
60^0 +40^0 =y (góc ngoài của một tam giác)
y = 1000
HÌNH 51 :
Trong ΔABD, ta có :
\widehat{A} +\widehat{B} =\widehat{ADC} (góc ngoài của một tam giác)
70^0 +40^0 =x
x = 1100
Trong ΔADC, ta có :
\widehat{A} +\widehat{D} +\widehat{C} =180^0 (tổng ba góc của một tam giác)
40^0 +110^0 +y =180^0
y = 300
BÀI 8 TRANG 109 : Cho tam giác ABC có \widehat{B} =\widehat{C} =40^0. gọi Ax là tia phân giác góc ngoài ở đỉnh A. chứng tỏ AX //BC.
GIẢI.
Trong ΔABC, ta có :
\widehat{C} +\widehat{B} =\widehat{yAC} (góc ngoài ở đỉnh A)
40^0+40^0 =\widehat{yAC}
\widehat{yAC}= 80^0
Ta có : Ax là tia phân giác góc ngoài ở đỉnh A, suy ra :
\widehat{xAC} =\frac{\widehat{yAC}}{2} = 40^0
Đường thẳng AC cắt Ax và BC tại A, C :
\widehat{xAC} =\widehat{BCA} = 40^0
=> Ax // BC (\widehat{xAC} , \widehat{BCA} so le trong)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét